Fagområder

Vi hjelper deg med:

Språkvansker etter hjerneslag, skade eller annen sykdom (Afasi)

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese som før. og med å forstå hva andre sier. Personen kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). Mange får andre skader i tillegg til afasi, f.eks. lammelser i arm og bein, vansker med å koordinere visse bevegelser, nedsatt følesans eller synsfeltsutfall. Den afasirammedes hørsel er vanligvis som før.

Spise- og svelgevansker (Dysfagi)

Vansker med å spise og svelge på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg. Symptomene er ofte forbundet med hjerneslag/hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer, infeksjon og respirasjonsvansker.

Talevansker på grunn av nedsatt muskelfunksjon (Dysartri)

Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri vil på ulike måter begrense muligheten til å snakke. Årsaker kan være hjerneslag/hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer som ALS, MS og Parkinson.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til forstyrrelser i stemme/taleapparatet og gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Stemmeutvikling

Sangere, skuespillere, lærere og andre som har stemmekrevende yrker, har god nytte av å lære hensiktsmessig stemmebruk.

Presentasjonsteknikk

Formidling av budskap på en trygg og overbevisende måte. Logopeder og musikkpedagoger har god kunnskap i å bruke stemme og pust hensiktsmessig, noe som er avgjørende i all presentasjon.

Språk- og uttalevansker

Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutvikling.

Språkvansker regnes ofte blant de vansker som opptrer hyppigst i førskolealder. Ca 10-15 % av alle barn har forsinket språkutvikling eller språkvansker i tidlig alder. Når språkvansken er hovedvansken, kalles det gjerne spesifikke språkvansker (3-7 %).

Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale, og begge vanskene kan gi forskjellige utfordringer i kommunikasjon med andre.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også opptre i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger. Videre kan stamming bære preg av blokkeringer (fullstendig stopp i lyd og/eller luft) ved snakking.

Løpsk tale er i første rekke en tempo- og taleflytvanske. Dette gjør at talen kan bli vanskelig å forstå. I tillegg kan løpsk tale komme til uttrykk både i forhold til lydsystem, setningsstruktur og språkbruk.

Lese- og skrivevansker (Dysleksi)

Dysleksi er en vedvarende og spesiell form for lese- og skrivevansker. Kjennetegn på dysleksi er store vansker med å lese ord og store vansker med rettskriving. Alvorlig dysleksi forekommer hos 5-10 % av befolkningen. For personer med dysleksi er ferdigheter i lesing og skriving betydelig dårligere enn hva evnenivået tilsier.

Dyslektikere bruker lang tid på leseprosessen og dette kan påvirke leseforståelsen. Dysleksi forbindes med en svikt i språkets lydsystem. Denne svikten i fonologisk system kan føre til mange skrivefeil, i tillegg er det vanskelig for dyslektikere å finne egne feil.

Dysgrafi

Dysgrafi er nedsatt skriveevne som ikke skyldes redusert håndmotorikk. Vansken kan være sammensatt. Det kan være krevende å lese sin egen skrift, som til tider er uleselig.

Dyskalkuli

Dyskalkuli er vansker med å bearbeide tall og symboler i alle regnearter og i det praktiske liv. Personer med dyskalkuli kan f.eks forveksle, utelate eller erstatte tall. De kan regne feil og har vansker med størrelse- og mengdebegrep. Kan også ha vansker med rom og retning.

TalkTools

TalkTools er et verktøy for munnmotorisk trening.

Kilder: Statped., Adler & Adler, Newman, Dysleksi Norge.

Foto: Hanne Pernille Andersen

Foto: Hanne Pernille Andersen