Om oss

OsloLogopedene består av fire erfarne logopeder. Vi holder til sentralt på Majorstua. Les om våre fagområder


Jorunn Fiveland

Jorunn Fiveland  Logoped MNLL

Tlf: 911 36 139

Jorunn@oslologopedene.no 

Musikkpedagog fra Barrat Dues musikkinstitutt og utdannet logoped fra spesiallærerhøyskolen på Hosle. Arbeidet ved kommunale musikkskoler, Barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet, TAKO-senteret og Logopedisk Institutt.

Arbeidsområder: 

Spesialist på stemme, presentasjon og uttale hos voksne med stemmekrevende yrker som f.eks. sangere, skuespillere, lærere og foredragsholdere.

Katrine Kvisgaard

Katrine Kvisgaard Logoped MNLL/Cand.ed

Tlf: 482 69 236

Katrine@oslologopedene.no 

Utdannet logoped/cand.ed fra Universitetet i Oslo (2002) og allmennlærer fra Høyskolen i Oslo (1997). Har arbeidet på Lovisenberg sykehus og ved Sentrum Logopedi. Veileder i logopedi i ParkinsonNet Oslo. 

Arbeidsområder:

Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme, andre nevrologiske sykdommer som fører til tale- og kommunikasjonsvansker, afasi, taleapraksi, dysartri, samt utredning av dysleksi og dyskalkuli.

Jannicke Vøyne

Jannicke Vøyne  Logoped MNLL

Tlf: 995 77 269

Jannicke@oslologopedene.no 

Utdannet ved Universitetet i Oslo, master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi. Har arbeidet på fagsenter i bydel i Oslo og ved Barnehabiliteringen ved Ullevål sykehus. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo. 

Arbeidsområder:

Afasi, språk- og talevansker, kommunikasjonsvansker hos barn med nevrologiske tilstander, spise- og svelgevansker.

Malin Ude von Schantz Logoped MNLL/Cand.ed

Tlf: 400 67 319

Malin@oslologopedene.no 

Utdannet logoped/Cand.ed ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus, avd. Aker. Erfaring fra Oslo Voksenopplæring, PPT og Logopedisk Institutt. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder:

Afasi, taleflytvansker, språk- og uttalevansker, spise- og svelgevansker og andre nevrologiske tilstander hos barn og voksne.

Du finner oss her

Våre fagområder

Afasi

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive, lese og med å forstå hva andre sier. 

Parkinsons sykdom

Mange personer med Parkinson opplever stivhet i kroppen, at bevegelsene blir mindre, langsommere og at man får skjelvinger. Sykdommen kan føre til endringer på stemmen, kommunikasjonsevnen, svelgingen, på sikling og munntørrhet. Forskning viser at så mange som 60-90 % av personer med PS før eller siden vil oppleve vansker knyttet til kommunikasjonsevnen. 

All kommunikasjonstrening bør starte så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Enkle stemmeøvelser bør gjøres regelmessig, på lik linje med annen fysisk trening. Treningen vil også være viktig for å etablere gode daglige treningsrutiner og vedlikeholde funksjonsnivå. Endringene kommer ofte så gradvis at en ikke opplever dem i særlig grad før konsekvensene har blitt større, og en er kommet senere i sykdomsforløpet.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til symptomer som stemmetretthet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Vansker med å spise og svelge f.eks. på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg.

Dysartri

Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri vil på ulike måter begrense muligheten til å snakke. 

Språk- og uttalevansker

Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen.

Taleflytvansker

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også opptre i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger.

Løpsk tale er i første rekke en tempo- og uttalevanske, som gjør at talen kan bli vanskelig å forstå. 

Dysleksi

Kjennetegn på dysleksi er store vansker med å lese ord og store vansker med rettskriving. For personer med dysleksi er ferdigheter i lesing og skriving betydelig dårligere enn hva evnenivået tilsier. Dyslektikere bruker lang tid på leseprosessen og dette kan påvirke leseforståelsen. Dysleksi forbindes med en svikt i språkets lydsystem. 

Dyskalkuli

Dyskalkuli er vansker med å bearbeide tall og symboler, også i det praktiske liv. Personer med dyskalkuli kan f.eks forveksle, utelate eller erstatte tall. De kan regne feil og ha vansker med størrelse- og mengdebegrep, rom og retning.

Presentasjonsteknikk

Formidling av budskap på en trygg og overbevisende måte. Logopeder har god kunnskap i å bruke stemme og pust hensiktsmessig.

Foto: Hanne Pernille Andersen


Priser

Helfo kan gi refusjon for undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter

Lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. 

Utredning av dysleksi og dyskalkuli dekkes ikke av Helfo.

Avlysning må skje senest 24 timer før avtalt konsultasjon.

Ved for sen avlysning blir timen fakturert med 600,-.

Undersøkelse: 1650,-

60 minutter: 1092,-

45 minutter: 825,-

Dysleksiutredning til og med 9.klasse: 6500,-

Dysleksiutredning videregående og voksne: 5500,-

Dyskalkuliutredning: 5500,-

Finn oss

Vi holder til i Majorstuveien 38. Se kart lenger ned.

Majorstuveien 38, 0367 Oslo       

Logopedene

Kontakt oss

Felter markert med * må fylles ut

Vent 3 sekunder for å sende.